Privacy

Privacyverklaring  San Silvester Cross (2018-05-21)


Identiteit en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De San Silvester Cross is een activiteit van Sportcomité SEW, gevestigd in Rollegemkapelsestraat 7, 8880 Sint-Eloois-Wnkel. E-mail info@sansilvestercross.be. Website www.sansilvestercross.be, facebookpagina @sansilvestercross.

Doeleinden en rechtsgrond

Doel is het mogelijk maken van een loopwedstrijd. Deelname aan onze activiteiten heeft tot gevolg publicatie van naam, startnummer voor het evenement van het betreffende jaar, geboortejaar, geslacht, prestatie en mogelijk beeldmateriaal waar deze gegevens op terug te vinden zijn. Door deel te nemen geeft u blijk deze voorwaarden te accepteren.

Uw contactgegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van toekomstige edities. Ze worden niet doorgegeven aan andere organisaties dan nodig voor onze benodigde registraties zoals tijdregistratie en prestatievermeldingen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Een beperkt aantal bestuursleden binnen de organisatie belast met specifieke taken. Externe bedrijven voor het tijdregistratiesysteem (star-tracking).

Doorgeven van gegevens buiten de EU

De software en database van onze externe partner van het tijdsregistratiesysteem (Star-Tracking), draait mogelijks op servers buiten de EU.

Bewaartermijn van de gegevens

Prestatielijsten en inschrijfgegevens worden bewaard zo lang als we bestaan.

Rechten van betrokkenen.

Zowel sporters als vrijwilligers en leveranciers hebben recht van inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. Correctie en verwijdering kan resulteren in uitsluiting van deelname aan activiteiten of verwijderen van vermelding in prestatielijsten en berichtgeving.

Gegeven toestemming

Gegeven toestemming voor bepaalde bewerkingen kan ten allen tijde ingetrokken worden.

Gevolgen van niet verstrekken van gegevens.

Het niet verstrekken of het intrekken of laten verwijderen van gegevens kan tot gevolg hebben dat betreffende persoon geen deel meer kan nemen aan de georganiseerde evenementen, en /of geen berichten meer ontvangen over activiteiten in de vorm van e-mails of push berichten. En mogelijk ook van het verwijderen uit berichtgeving over prestaties.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Het inschrijfsysteem deelt personen automatisch in in categorieën aan de hand van ingevoerde gegevens.

Klachten

Voor vragen, inlichtingen en klachten kunt u zich wenden tot het bestuur, zie bij contactgegevens. U kunt ook klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, www.privacycommission.be).